REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep internetowy prowadzący działalność pod adresem http://sklep.bajkowa.tv/ administrowany jest przez: Oficyna Wydawnicza PWE S.C., Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 522-25-79-380, Regon: 016434565.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.bajkowa.tv/ prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel – Oficyna Wydawnicza PWE S.C., Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 522-25-79-380, Regon: 016434565.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

.

II. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
  • dostęp do sieci Internet
  • adres poczty email
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Klient.
 3. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://sklep.bajkowa.tv/ stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

III. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail,hasło, imię i nazwisko, nr telefonu wraz z adresem dostawy za pomocą formularza.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
 6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  • dostępu do statusu oraz historii zamówień
  • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych
  • udziału w promocjach i konkursach
  • zamówienia Produktu, a także wskazania adresu, na który ma być wysłana przesyłka
  • zmienić swoje dane
  • zmienić swoje hasło
  • sprawdzić swoje zamówienia
  • całkowicie usunąć swoje konto
 8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta.
 9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 11. W celu złożenia zamówienia rejestracja nie jest obowiązkowa.

IV. Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie, w godzinach otwarcia.
 2. Przy produktach na stronie www sklepu znajduję się informacja: PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB WIADOMOŚĆ E-MAIL W CELU INDYWIDUALNYCH USTALEŃ.
 3. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
 4. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 5. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 6. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.
 7. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 8. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
 9. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 10. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania lub pominięcie rejestracji podając dane w formularzu „Złóż zamówienie”
  • wybór formy dostawy i płatności
  • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Transakcja z obowiązkiem zapłaty. Zamawiam.”
  • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
 11. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 12. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
  • elektronicznie na adres: sklep@bajkowa.tv
  • telefonicznie: (22) 846-75-33 wew. 122, tel. kom.: 602728782
 13. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 11., pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.
 14. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 11., powinien podać:
  • nazwę, rozmiar i ilość produktów
  • imię i nazwisko odbiorcy
  • dokładny adres dostawy
  • numer telefonu kontaktowego
  • adres e-mail zamawiającego
 15. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 16. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
  • opis produktu
  • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
  • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy)
  • formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji
  • sposób płatności
  • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
  • informację o prawie do rękojmi
  • w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
 17. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

V. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
  • systemem płatności;
  • przelewem na nr Konta Sklepu;
  • gotówką przy odbiorze osobistym;
 2. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.
 3. Sklep po wyrażeniu zgody przez Klienta ma możliwość wysyłania faktur w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres email, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528)
 4. W razie braku zgody Sklep wystawia faktury VAT w formie papierowej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

VI. Ceny

 1. 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
 2. 2. Ceną ostateczną, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przez wybór opcji "Zatwierdzam zamówienie".

VII. Dostawa

 1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:
  • przedsiębiorstwo kurierskie
  • Poczta Polska
  • odbiór osobisty pod adresem: Oficyna Wydawnicza PWE S.C, Al. Krakowska 110/114 budynek B-80, 02-256 Warszawa
 2. Koszt dostawy wliczony jest w końcową cenę zamówienia. Informację o cenach i taryfach dostaw podane są na stronie Sklepu http://sklep.bajkowa.tv/.
 3. Realizacja zamówienia trwa od 2 do 5 dni roboczych. W przypadku zamówienia bardzo dużej ilości produktów, Sklep ma obowiązek kontaktu indywidualnego z Klientem w celu ustalenia, czasu, sposobu i ceny dostawy.
 4. Termin dostawy to maksymalnie 14 dni roboczych, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.
 5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 6. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 7. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 8. Towary dostarczane są na terenie Polski.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firma http://sklep.bajkowa.tv/ Oficyna Wydawnicza PWE S.C., Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, adres e-mail sklep@bajkowa.tv lub telefonicznie Tel. : (22) 846-75-33 wew. 122,Tel. kom. : 602728782
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: firma Oficyna Wydawnicza PWE S.C., Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa.
 3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w umowie w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu
  • lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
  • umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

IX. Reklamacje składane przez Klientów dokonujących zakupu jako Konsumenci

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkt bez wad. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument skorzystał z prawa do rękojmi w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
  • listownie na adres: Oficyna Wydawnicza PWE S.C., Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
  • elektronicznie na adres: sklep@bajkowa.tv
  • telefonicznie: (22) 846-75-33 wew. 122, tel. kom.: 602728782
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję na dole strony.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Informuje się Klientów, że administratorem jest danych osobowych zbieranych w procesie sprzedaży za pośrednictwem sklepu: Oficyna Wydawnicza PWE S.C., Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 522-25-79-380, Regon: 016434565 na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami) dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • realizacji umowy sprzedaży
  • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 2. Dane osobowe przekazywane są operatorom systemów płatności oraz przedsiębiorstwom kurierskim w celu realizacji umowy.
 3. W celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych oraz monitorowania jakości usług Sklepu po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 4. Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Klient może dokonać samodzielnie w każdej chwili po zalogowaniu się lub też może skontaktować się ze Sklepem m.in. wysyłając: wiadomość email; listownie; lub w jakiejkolwiek innej dogodnej dla Klienta formie.
 6. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Klienta danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  • wezwania Klienta do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych.
 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

XI. Przepisy Końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://sklep.bajkowa.tv/.
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 5. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 6. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy przy Sądzie Arbitrażowym Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.
 7. Jeżeli kupującym NIE jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

Dokumenty do pobrania:

- Wzór formularza odstąpienia od umowy: kliknij TU aby pobrać

- Wzór formularza reklamacyjnego: kliknij TU aby pobrać

Produkt został dodany do listy życzeń
Produkt został dodany do porównania.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.